آشنایی با دوقلو زایی گوسفند

اجرای برنامه فلاشینگ موجب افزایش درصد بره دهی میشود.در زمان فلاشینگ میتوان از یونجه تازه استفاده کرد.البته باید به مرحله گلدهی رسیده باشدو هنگام چرای گوسفندان باید زمان چرا را رعایت نمود تا گوسفندان دچار نفخ نشوند.

به ادامه مطالب بروید
فرمول :

1.به مدت 10 روز گوسفندان را در مراتع فقیر بچرانید و یا در دامداری علوفه کم ارزش به آنها بدهیدو در صورت امکان  آنها را با واکسن آنتروتوکسمی واکسینه کنید.

2.به مدت 15 روز از یونجه تازه و مواد دانه ای مثل جو یا تریتیکاله و یا مخلوطی از این دو  به صورت پلکانی استفاده نمائید.

3. در بند 2 روز سیزدهم قوچها را به مدت سه روز در مجاورت میشها قرار دهید تا فقط همدیگر را ببینند.

4. در بند 2 روز شانزدهم یونجه را قطع و قوچها را در گله رها کنید و استفاده از مواد دانه ای را تا 10 روز دیگر ادامه دهید. پس از ده روز به دامها جیره نگهداری بدهید.

نکته 1:قبل از مرحله فلاشینگ واکسن های تب برفکی-آگالاکسی-بروسلوز-آبله و شاربن را با مشورت دامپزشک انجام دهید.