طرح پرورش گوسفند شیری,
    بسته کاربردی پرورش گوسفند,
    وام برای پرورش گوسفند,
    وام خود اشتغالی پرورش گوسفند,

زینه تغذیه دام:
مسئله تغذیه در پروار بندی بسیار حائز اهمیت است و در حدود 60 تا 70 درصد هزینه های دامپروری را در بر می گیرد( هزینه های جاری ). بنابراین باید جیره غذایی دام به نحوی تنظیم شود که هم ارزان و مقرون به صرفه بوده و هم دسترسی به آنها آسان و نیز احتیاجات نگهداری و رشد حیوان را تامین نماید.
جیره غذایی بره های پروار شامل موارد زیر است:
- دانه های غلات
- مواد متراکم پروتئینی
- مواد علوفه ای
- مواد مکمل معدنی
به هر حال اگر بره های نر با توجه به خصوصیات بره های پرواری انتخاب شده و نیازمندیهای غذایی آنها کاملا تامین گردد، روزانه 225 گرم( به طور متوسط) افزایش وزن خواهند داشت.
ضمنا با در نظر داشتن اینکه در طی دوره پروار بندی ، متوسط وزن بره ها در شروع دوره 25 kg و متوسط وزن آنها در پایان دوره 47.5 kg می باشد متوسط وزن در طول دوره حدود 36.5 کیلوگرم خواهد بود.
اگر چه جیره غذایی در اوزان مختلف متفاوت است، اما جیره غذایی مورد نیاز معدل اوزان در طول دوره، می تواند به عنوان مبنای محاسبه هزینه غذا مورد ملاک قرار گیرد.
جیره غذایی در این وزن شامل 1950 کیلو کالری انرژی در روز و 155 گرم پروتئین خام است که بایستی توسط 1.55 کیلو گرم ماده خشک جیره تامین گردد. حال جیره را بر اساس غلظت پروتئین تنظیم می نماییم :


غلظت پروتئین 0.1= 1.55/0.155
در این جیره 1.5 درصد فضای خالی در نظر گرفته شده است.
این غلظت توسط 4 ماده غذایی یعنی جو، کنجاله تخم پنبه، یونجه و سیلوی ذرت تامین می شود:
سیلوی ذرت as fed kg 1.24 به ازای هر راس در روز
جو as fed kg 0.795 به ازای هر راس در روز
یونجه خشک as fed kg 0.466 به ازای هر راس در روز
کنجاله تخم پنبه as fed kg 0.064 به ازای هر راس در روز
بدین ترتیب هزینه تغذیه به شرح جدول شماره 5 خواهد بود:

جدول شماره 5- هزینه خوراک دام

ارقام بر حسب 1000 ریال
نوع ماده غذایی
نیاز سرانه 100روز/kg
نیاز200راس
100روز/kg
قیمت واحد
هزینه کل
سهم متقاضی
سهم بانک
سیلوی ذرت
124
24800
400
9920
2977
6943
جو
79.5
15900
1900
30210
9064
21146
یونجه خشک
46.6
9320
1500
13980
4194
9786
کنجاله تخم پنبه
6.4
1280
2100
2688
806
1882
مکمل معدنی
2.4
480
1400
672
202
470
جمع کل یک دوره
258.9
51780
---
146750
17243
40227