هزینه پرورش و پروار گوسفند,
    پروژه کارآفرینی پرورش گوسفند,
    طرح توجیهی پرورش گوسفند,
    تسهیلات برای پرورش گوسفند,

مشخصات زمین مناسب جهت احداث

زمینی كه جهت احداث ساختمانها و تأسیسات، توسط متقاضی و برابر ضوابط نظام دامپروری ارائه می شود، می تواند به یكی از شكلهای زیر باشد:

الف: زمینهای سنددار

ب: زمینهای قولنامه ای (به شرط احراز مالكیت در مراحل بعدی صدور پروانه )

ج: زمینهای مشاع

ح: زمینهای اصلاحات ارضی مفروزالرعیه

و: زمینهای واگذاری از طریق هیأتهای هفت نفره یا كمیسیون مواد 31 یا 32 قانون واگذاری زمینهای موات

زمینهای كشت علوفه

 در خصوص صدور پروانه تأسیس دامداریهایی كه درآنها نشخواركنندگان ( گاو شیری و گوسفند داشتی ) یا اسب، پرورش داده و نگهداری می شوند، متقاضی جهت تأمین علوفه دامداری خود برابر ضوابط نظام دامپروری، باید دارای یكی از شرایط زیر باشد:

الف: مالك زمین كشت علوفه باشد( زمین زراعی با كشت آبی ) در این خصوص تا ئید اداره زراعت شهرستان و در صورت لزوم از مدیریت زراعت استان الزامیست .)

ب:  متصرف بلامعارض زمین كشت علوفه بوده و آن را در اختیار داشته باشد.

ج:  مالك زمینهای واگذاری از طریق هیأتهای هفت نفره یا كمیسیون ماده 31 قانون.(مالكیت و نوع كشت آن را مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان درقالب فرمهای مخصوص تائید نماید .)

د: متقاضیان پرورش طیور صنعتی و بومی، كه دارای زمین جهت كشت مواد اولیه خوراك طیور باشند، با توجه به میزان ارائه زمین ، در صدور پروانه تأسیس، الویت نسبی دارند.

ضوابط فنی مورد نیاز برای زمین

الف- فواصل

حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداریها و كارخانجات با واحدهای مشابه و غیر مشابه و همچنین با شهر، شهرك و روستا(مناطق مسكونی)، جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبكه های فشار قوی برق و واحدهای صنعتی (عوارض تأسیساتی)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعیین می شود.

تبصره: در خصوص بعضی از انواع كارخانجات و واحدهای پرورش بعضی از حیوانات كه در جدول فواصل نامی از آنها برده نشده است، براساس توضیحاتی كه در فصول اختصاصی پرورش هر كدام از آنها ذكر شده اقدام می شود.