شرایط تسهیلات برای پرورش گوسفند,
تسهیلات برای پرورش گوسفند,
شرایط اخذ وام برای پرورش گوسفند,
تسهیلات برای گوسفند,

مجوزها و نحوه دریافت آنها

انواع مجوزها

 مجوزهایی كه به عنوان اجازه اشتغال، برای فعالیتهای مختلف دامداری یا اداره كارخانجات و كارگاهها صادر می شود، به شرح ذیل است:

الف- موافقت اصولی

مجوزی است كه، قبل از صدور پروانه تأسیس به متقاضیان فعالیتهای دامداری، مرغداری، كارخانه... در چهارچوب سیاستها و ضوابط نظام دامپروری صادر می گردد.

مدت اعتبار موافقت اصولی 6 ماه است و در موارد ضروری 6 ماه دیگر تمدید می گردد.

هنگام صدور موافقت اصولی یا پروانه تأسیس و بهره برداری بایستی هر یك از مجوزها به نام یك نفر یا شركت ثبت شده باشد.

در صورتیكه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وكالت بلاعرض به نام یكی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند.

همچنین فروش و انتقال موافقت اصولی تحت هر شرایطی ممنوع است.

** موافقط اصولی مجوز رسمی محسوب نشده و فقط محض دریافت استعلام از ادارات مربوطه میباشد و پس از ارائه و یا تائید ادارات مربوطه از طریق كمسیون استانی اقدام به صدور مجوز (پروانه تاسیس) می شود .

ب- پروانه تأسیس

مجوزی را كه هر متقاضی برای احداث ساختمانها و تأسیسات هر نوع واحد دامداری، كارخانه یا كارگاه، كه دارای ضوابط نظام باشد و باید دریافت نماید، پروانه تأسیس می گویند.

مدت اعتبار پروانه تأسیس 2 سال و با نظر كمیسیون صدور پروانه استان به مدت یك سال دیگر قابل تمدید است.

چنانچه پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تأسیس عملیات احداث واحد به پایان نرسیده باشد، در صورت ارائه مدارك و دلایل مستند و موجه از طرف متقاضی پروانه تأسیس حداكثر برای مدت یك سال دیگر به صورت اضطراری قابل تمدید است.

صدور پروانه تأسیس بایستی به نام یك نفر یا شركت ثبت شده باشد.

در صورتیكه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وكالت بلاعرض به نام یكی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند.

دارندگان پروانه تأسیس باید، به محض اتمام ساختمانها و تأسیسات و قبل از بهره برداری، مراتب را به طور ترتیبی به كمیسیون صدور پروانه استان اعلام نمایند.

انتقال پروانه تاسیس به غیر یا تبدیل به شركت می بایست قبلا مورد تائید كمسیون صدور پروانه قرار گیرد .