شرایط پرورش گوسفند,
شرایط تسهیلات برای کشاورزی,
قیمت گوسفند ماده برای پرورش,
دانلود کتاب برای پرورش گوسفند,

مدارك مورد نیاز جهت دریافت مجوز

 اشخاص حقیقی یا حقوقی كه بخواهند نسبت به دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری، دامداری یا كارخانه های مرتبط اقدام كنند، باید مدارك ذیل را ارائه نمایند:

الف- مدارك مربوط به زمین تأسیسات

1- در مورد اراضی دارای سند مالكیت: اصل اسناد مالكیت به همراه یك نسخه فتوكپی ازآنها.

2-  در مورد اراضی استیجاری: اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل 20 سال، كه بدین منظور تنظیم شده است.

تبصره: در مورد زمینهای اوقافی مدت و موضوع اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل تعیین می گردد.

3-  در مورد اراضی فاقد سند مالكیت:  مستند تصرف و احراز مالكیت، كه به تائید مدیریت جهاد شهرستان یا اداره كل منابع طبیعی استان بنا به مورد رسیده باشد و همچنین، امضا وارائه تعهد رسمی و ثبتی مبنی بر اینكه پس از صدور پرانه در صورت اثبات صحت عدم مالكیت، پروانه صادره فوراً لغو می شود و متقاضی حق اعتراضی ندارد و باید خسارتهای وارده را نیز، جبران كند.

4- در مورد اراضی مشاع:  گواهی لازم به نام خود، مبنی بر تعیین مساحت زمین، از مرجعی كه توسط مدیریت جهاد شهرستان معرفی می شود، همچنین نقشه زمین مورد نظر، جهت ایجاد تأسیسات كه به تائید و امضای كلیه مالكین زمین و در صورت عدم امكان دسترسی به كلیه مالكین، به تصدیق عده ای از مالكین آن رسیده باشد.

تبصره1: نظر به اینكه پروانه مورد نظر به نام متقاضی صادر می شود.باید افراد نام برده، طی استشهد اراضی مشاع(فرم شماره 5) متعهد شوند كه پس از تقسیم و افراز ملك، زمین یاد شده در تصرف شخصی كه پروانه به نام او صادر خواهد شد، باقی بماند. این فرم و نقشه مذكور باید به تصدیق شورای محل وقوع ملك، یا نزدیكترین شورای محل برسد.

تبصره2: در صورتی كه زمین محل احداث تأسیسات، متعلق به چند نفر باشد، به شرطی پروانه به نام یكی از مالكین صادر می گردد كه وكالتنامه رسمی غیرقابل عزل از سایر مالكین مبنی بر اجازه ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه به نام خود ارائه نماید.

5- در مورد زمینهای اصلاحات ارضی مفروزالرعیه:  گواهی لازم مبنی بر مالكیت یا تصرف زمین و بلامعارض بودن آن، و همچنین تائیدیه حدود و مشخصات و مساحت زمین از مدیریت كشاورزی محل و نیز، نقشه تفكیكی اراضی محل كه زمین مورد نظر جهت احداث تأسیسات در آن مشخص شده باشد.

6-  در مورداراضی واگذاری از سوی سازمانهای كشاورزی یا سازمان جنگلها و مراتع:  صورت مجلس واگذاری زمین و همچنین، نقشه و كروكی موردنظر جهت احداث تأسیسات.

ب- مدارک مربوط به زمین کشت علوفه

در مورد واحدهائی كه برابر ضوابط نظام دامپروری احتیاج به ارائه اراضی كشت نباتات علوفه ای دارند:

1-  گواهی از مدیریت كشاورزی محل، مبنی بر وجود مقدار كافی آب جهت كشت نباتات علوفه ای یا گواهی امور آب استان، مبنی بر بلامانع بودن حفر چاه و تأمین آب مورد نیاز كشت نباتات علوفه ای و تائید مدیریت زراعت استان .

تبصره1: در مورد زمینهای اوقافی مدت اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل تعین می گردد.

تبصره2: در صورتی كه محل زمین كشت نباتات علوفه ای در مجاورت محل تأسیسات دامداری نباشد، باید زمینی بدین منظور اختصاص داده شود تا از نظر فاصله اشكالی در حمل علوفه از محل كشت به محل دامداری به وجود نیاید. میزان این فاصله منوط به نظر كمیسیون استانی خواهد بود.

تبصره3: در صورتی كه زمین نباتات علوفه ای در استان دیگری باشد، تائیدیه سازمانهای كشاورزی هر دو استان، الزامی است.

3- در مورد زمینهای سنددار، فتوكپی نقشه تفكیكی پلاك اصلی كه پلاكهای فرعی در آن، مشخص و به تائید مدیریت جهاد شهرستان محل رسیده باشد. در مورد اراضی فاقد سند مالكیت، كروكی یا نقشه تقریبی كه محل اراضی مورد نظر بر روی آن مشخص شده باشد و جهتهای چهارگانه آن با متراژ زمین و ابعاد محدوده، معین شده و به تائید شورای محل روستای وقوع ملك یا نزدیكترین شورا و مدیریت كشاورزی با حفظ مسئولیت متقاضی رسیده باشد.