بسته جامع پرورش گوسفند,
    پرورش گوسفند سال 91,
    فروش پرورش بره گوسفند,
    پروژه ی کارافرینی پرورش گوسفند,
    بهترین راه پرورش گوسفند,

عواملی که الگوی جفت گیری را تحت تاثیر قرار می دهد:
عوامل بسیاری وجود دارند که جفت گیری گله را قبل از فصل جفت گیری تحت تاثیر قرار می دهند. از آن جمله می توان به وضعیت بدنی، کارآیی قوچ و مرحله شیردهی اشاره نمود. این حالات تحت تاثیر رگولین قرار ندارند ولی می توانند جنبه های مثبت استفاده از رگولین را تحت تاثیر قرار دهند. فعالیت جفت گیری پس از ورود نر به گله در صورتی زودتر اتفاق می افتد که:
1- درمان با رگولین نزدیک شروع فصل جفت گیری طبیعی باشد.
2- در فصل قبلی گله زودتر زاییده باشد.
3- گله دارای تعداد زیادی از میش هایی باشد که به طور طبیعی می توانند قبل از فصل جفت گیری طبیعی به قوچ جواب بدهند.

همچنین پس از ورود نر به گله جفت گیری در صورتی دیرتر رخ می دهد که:
1- استفاده از این هورمون زودتر از موعد توصیه شده انجام گیرد.
2- گله در فصل قبلی دیرتر زایمان کرده باشد.
3- قوچ ها کاملاً از گله جدا نشده باشند.
4- گله دارای میش های نابالغ زیادی باشد.
5- گله دارای عوامل ممانعت کننده تغذیه ای یا عفونی باشد.