پرورش گوسفند ماده,
    طرح پرورش گوسفند,
    نمونه کارآفرینی پرورش گوسفند,
    پرورش تمام مکانیزه گوسفند,
    پرورش گوسفند پرواربندی ,pdf

گوسفند در هم سنجی با پرورش سایر دامها دارای برتری ها و مشکلاتی است که آگاهی آنها برای افرادی که با این گونه فعالیت های تولیدی سروکار داشته و یا خواهند داشت، مورد نیاز مهمترین برتری های پرورش گوسفند عبارتند از:

1-گوسفند حیوان کمابیش خوش بُنیه ای است و شرایط آب وهوایی گوناگون راتاب آورده و با فقیر ترین علوفه و خوراک ها به رشد خود ادامه می دهد.

2- بوسیله گوسفند میتوان زمین های نامناسبی را که برای کشت و کار مناسب نیستند، با ایجاد مرتع ساختگی مورد استفاده قرار داد.

3- گوسفند در هم سنجی با سایر دام ها به جیره نگهداری کمتری نیاز دارد و بیشترین خوراکی را که دریافت می کند برای تولید و رشد ونمو خود استفاده می نماید. به همین روی از دیدگاه اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان در درجه نخست اهمیت قرار دارد.

4- انواع فرآورده های به دست آمده از پرورش گوسفند را می توان درتمام سال به فروش رساند. به همین دلیل دامپرور کمتر با مشکلات مالی روبرو میشود.

5-برگشت سرمایه تا اندازه ای زود هنگام است. برای نمونه بره را می توان در سه ماهگی (هشت ماه پس از آبستنی میش) به فروش رساند.

6- فضولات گوسفند به ویژه در بخش های بلند چراگاه و یا مرتع از دیدگاه بهبود خاک دارای اهمیت است؛ زیرا به این ترتیب عملیات کود دادن دستی که نیازمند استفاده از هزینه بالایی است، خود به خود انجام می شود.

7- پشم به دست آمده را می توان برخلاف سایرفرآورده های دامی به آسانی انبار و نگهداری کردو در زمان نیاز به فروش رساند.