هزینه پرورش گوسفند,
هزینه پرورش و پروار گوسفند,
هزینه های پرورش گوسفند,
هزینه پرورش گوسفند پرواربندی,
محاسبه هزینه های پرورش گوسفند,

وسایل غذاخوری ممکن است بشکل ثابت و یا متحرک و بصورت یکطرفی و یا دو طرفی باشند. نوع ثابت را می توان از مصالح ساختمانی در داخل آغل و در کنار دیوار های اصلی و یا میانی آغل تعبیه نمود. دیوارهای میانی، فضای داخل آغل و جایگاه را به چند محوطه کوچکتر تقسیم میکند و با تعبیه این دیوارها می توان در درون یک آغل،آغل های کوچکتری برای نگهداری طبقات مختلف گله بوجود آورد. ارتفاع دیوارهای میانی معمولاً حدود 1.20 متر است. در عمل آخور را در پایین و علف خور را که معمولاً نرده ای است در بالای این دیوارها تعبیه می کنند. ارتفاع آخور ثابت از کف آغل، بر حسب سنوجسه گوسفند متفاوت است. اما معمولاً این ارتفاع بین 20 تا 40 سانتیمتر است. در بالای آخور علف خور کار گذاشته می شود که کعمولاً نرده ای بشکل مورب و با فاصله 10 سانتیمتر از آخور قرار می گیرد. علف خور ممکن است از چوب ویا فلز تهیه و ساخته شود جداول زیر ابعاد مربوط به کف و دیوار آغل و نیز اندازه های مربوط به علف خور و آخور را نشان می دهد:

نوع گوسفند

آغل

مساحت لازم برای هر رأس(m2)

ارتفاع آغل از کف تاسقف(m)

میش

1.25-1.85

2.6-3

میش وبره آن

1.50-2.0

2.6-3

قوچ

1.85-2.85

2.6-3

بره پرواری

.95-1.20

2.6-3

 

نوع گوسفند

علف خور

طول برای هر رأس(cm)

پهنای یک طرفی(cm)

پهنای دو طرفی(cm)

میش

45-60

35-40

50-60

میش وبره آن

45-60

35-40

50-60

قوچ

45-60

35-40

50-60

بره پرواری

30-35

30-35

35-40

 

نوع گوسفند

آخور

طول برای هر رأس(cm)

پهنای یک طرفی(cm)

پهنای دو طرفی(cm)

ارتفاع(cm)

میش

40-55

35-44

50-60

35-40

میش وبره آن

40-55

35-44

50-60

35-40

قوچ

50-60

35-44

50-60

35-40

بره پرواری

30-40

35-44

40-45

20-30