دانلود آموزش پرورش گوسفند,
    دانلود کتاب پرورش گوسفند,
    دانلود طرح پرورش گوسفند,

جدول A - درجهٔ حرارت طبیعى حیوانات اهلى
    نوع دام             حرارت طبیعى بدن برحسب درجهٔ سانتى‌گراد     
    گاو             ۳۸/۵     
    گوسالهٔ شیرخوار             ۴۰     
    گوسالهٔ قبل از یک‌سالگى             ۴۰-۳۸/۵     
    گوسفند             ۴۰-۳۹     
    طیور             ۴۲/۵-۴۰/۵     
       جدول B- تعداد متوسط ضربان نبض در حیوانات مختلف
    نوع دام             تعداد ضربان نبض در دقیقه     
    گوساله             ۱۰۰-۷۰     
    گاو شیرى             ۸۰-۷۰     
    گاو گوشتى             ۶۰-۴۸     
    بره             ۱۰۰-۹۰     
    گوسفند بالغ             ۸۵-۷۰     
    گوسفند پیر             ۶۵-۶۰     
    مرغ             ۱۶۰-۱۳۰     
       جدول C- طول مدت آبستنى در حیوانات اهلى
    نوع دام             حداقل دورهٔ آبستنى             حداکثر دورهٔ آبستنى             حد متوسط دورهٔ آبستنى     
    مادیان             ۳۱۰ روز             ۳۴۰ روز             ۳۴۰ روز     
    گاو             ۲۷۰ روز             ۳۱۰ روز             ۲۸۵ روز     
    بز و میش             ۱۴۵ روز             ۱۵۵روز             ۱۵۰ روز     
    سگ             ۵۰ روز             ۶۵ روز             ۶۳ روز     
با توجه به این جداول هرگونه تغییرى که در سلامت حیوان به‌وجود آید، فوراً قابل تشخیص خواهد بود. به موازات تغییرات ظاهری، تغییراتى در خون، ادرار، مدفوع حیوان نیز از لحاظ شیمیائى و فیزیکى حاصل مى‌گردد که اغلب اوقات براى پى بردن به آنها و تشخیص بیمارى کمک مى‌کند.
       تعریف بهداشت دام
رعایت اصول و نکاتى است که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان دام پرورش گوسفند را در سلامت کامل نگهدارى کرده و با تکیه بر این اصول مى‌توان از شیوع بیمارى‌هاى دامى جلوگیرى کرد.