طرح پرورش گوسفند گوشتی,
پروژه ی کارافرینی پرورش گوسفند,
پرورش گوسفند پرواربندی ,pdf
طرح های پرورش گوسفند,
,
بسته جامع پرورش گوسفند,


جایگاه باز

امروزه در بیشتر کشور های مترقی تحولات بسیاری از نظر احداث جایگاه گوسفند صورت گرفته است. در طول سالیان متمادی، موسسات تحقیقاتی و سازمان های ترویجی و بسیاری از واحد های دانشگاهی کوشش نموده اند تا با حداقل مخارج، ضمن رعایت اصول بهداشت و امور فنی، فعالیت های گوسفندداری را با استفاده از تعدادی تجهیزات باز و نیمه باز به شکلی اقتصادی و مقرون بصرفه انجام دهند. این تحولات در ساختمان جایگاه روزبروز افزایش یافته و اکنون انواع این تجهیزات به نام «جایگاه باز»، «جایگاه بسته» و «محوطه جکع آوری و اجرای عملیات فنی و بهداشتی روی گوسفند در فضای باز» مورد استفاده قرار میگیرد.

در روش سنتی گوسفندداری در ایران نیز انواعی از جایگاه باز به اشکال مختلفبکار می رود و استفاده از محوطه ای برای نگهداری گوسفندان و محصور ساختن آن با دسته ای از خارهای بیابان و یا بوته ها و یا تایه ای از علوفه ویا انواع حصارها (سنگ چین، خشت وگل وآجر) نمونه ای از پرورش گوسفند به روش باز میباشد.

این نوع جایگاه در بعضی از کشورها و بیشتر برای میش های داشتی اختصاص می یابد و مساحت لازم برای هر میش بالغ، حدود 1.0 تا 1.5 متر مربع است.

جایگاه نیمه باز

عبارت از یک ساختمان بسیار ساده است که دارای سه دیوار و یک سقف می باشد و یک طرف آن کانلاً باز است. این جایگاه رابا هر نوع مصالح ساختمانی می توان ساخت کف جایگاه را از نوع نرده ای و یا انواع دیگر میتوان ساخت. در صورتی که کف غیرنرده ای باشد، استفاده از بستر ضخیم و خشک و تهویه کافی در جایگاه لازم و ضروری خواهد بود.

در شرایط ایران، جایگاه نیمه باز را بر اساس دو محوطه مسقف و باز و بصورت زیر میتوان احداث نمود:

محوطه مسقف یا محل استراحت، سایبانی است که گوسفندان در هنگام استراحت و یا در موقع برخورد با شرایط نامساعد طبیعی از آن استفاده می کنند. تهویه کافی و بستر خشک در این نوع جایگاه از نظرتأمین سلامت و بهداشت گوسفند لازم و ضروری است. نظافت جایگاه از لحاظ خارج نمودن بستر و فضولات در سال یکی دو بار انجام می شود. برای احداث این نوع جایگاه چنانکه اشاره شد از هر نوع مصالح ساختمانی، بسته به شرایط محل، امکانات دامدار میتوان استفاده نمود. معمولاً جایگاه کم عرض و طویل بیشتر مورد نظر است چون از یک طرف، جریان آزاد هوا بیشتر وارد محوطه مسقف می شود و از سوئی دیگر،احداث جایگاه ارزانتر تام می شود.