دانلود کارآفرینی پرورش گوسفند,
فیلم آموزشی پرورش گوسفند,
پرورش گوسفند فیلم,
فیلم آموزشی پرواربندی گوسفند,
دانلود فیلم آموزشی گوسفند,


پرورش گوسفند

روش های نگهداری گوسفند
1- نگهداری به روش چرای آزاد ( گسترده یا عشایری)
2- نیمه آزاد (روستایی)
3- روش ساكن ( پرورش در مزرعه)1- روش چرای آزاد:
در مناطقی كه از آب و هوای معتدل برخوردار بوده و در مجاور مراتع وسیع پر بار قراردارند بكار می رود. در این روش دامها دردامن طبیعت بسر برده و هیچ گونه آغل خاصی برایشان درنظر گرفته نمی شود. مهم ترین مزیت این روش با صرفه بودن آن از نظر اقتصادی است. از آنجایی كه گوسفند در موقع چرا علوفه را از ته می كند بهتر است زمین (مرتع) ابتدا توسط گاو چراینده شده سپس در اختیار گوسفندان قرار بگیرد.2- روش نیمه آزاد (روش توأم كشاورزی – گله داری):
در این روش گله داری جنبۀ غالب دارد. محل زندگی گله دار معمولاً درهمان روستای مبدأ می باشد. در مدتی از سال گله دار مجبور می شود گلۀ خود را كوچ دهد.3- پرورش ساكن (‌پرورش در مزرعه):
در این روش حرفه اصلی روستایی كشاورزی است. گوسفند درمواقع نامناسب از نظر جوی در آغل بسر برده و به طور دستی تغذیه می شوند. این آغل ها در روستای مبدأ مستقر هستند.طبقه بندی گوسفند در دنیا:
1- براساس نوع تولید (‌گوشتی،‌ شیری، پشمی،‌ پوستی)
2- براساس وضعیت شاخ
3- براساس منطقۀ جغرافیایی
4- براساس وضعیت دنبه
5- براساس نوع پشم،‌ مهم ترین روش تقسیم بندی گوسفند است.