دانلود طرح توجیهی پرورش گوسفند کامل,
    دانلود طرح توجیهی پرورش گوسفند شیری,
    دانلود طرح پرورش گوسفند سال ,
    دانلود نمونه ای از طرح پرورش گوسفند,
  ,  دانلود طرح توجیهی پرورش گوسفند سال


زمینهای كشت علوفه
در خصوص صدور پروانه تأسیس دامداریهایی كه درآنها نشخواركنندگان یا اسب، پرورش داده و نگهداری می شوند، متقاضی جهت تأمین علوفه دامداری خود برابر ضوابط نظام دامپروری، باید دارای یكی از شرایط زیر باشد:

الف: مالك زمین كشت علوفه باشد.
ب: مستاجر زمین كشت علوفه باشد.(مدت اجاره حداقل 5 سال)
ج: متصرف بلامعارض زمین كشت علوفه بوده و آن را در اختیار داشته باشد.
د: مالك زمینهای واگذاری از طریق هیأتهای هفت نفره یا كمیسیون ماده 31 قانون.
ه: با كشتكاران علوفه، قرارداد خرید علوفه تنظیم كرده باشد.
و: متقاضیان پرورش طیور صنعتی و بومی، كه دارای زمین جهت كشت مواد اولیه خوراك طیور باشند، با توجه به میزان ارائه زمین ، در صدور پروانه تأسیس، الویت نسبی دارند.

ضوابط فنی مورد نیاز برای زمین
الف- فواصل
حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداریها و كارخانجات با واحدهای مشابه و غیر مشابه و همچنین با شهر، شهرك و روستا(مناطق مسكونی)، جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبكه های فشار قوی برق و واحدهای صنعتی (عوارض تأسیساتی)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعیین می شود.
تبصره1: در مواقع اضطراری و یا ارائه دلایل مستدل، كمیسیون مركزی مجاز است، نسبت به كاهش یا افزایش حداقل فواصل مذكور مندرج در جدول فوق الذكر، تصمیم لازم را اتخاذ كند.
تبصره2: در خصوص بعضی از انواع كارخانجات و واحدهای پرورش بعضی از حیوانات كه در جدول فواصل نامی از آنها برده نشده است، براساس توضیحاتی كه در فصول اختصاصی پرورش هر كدام از آنها ذكر شده اقدام می شود.