دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش گوسفند شیری,
    دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش صنعتی گوسفند,
    دانلود فیلم آموزشی گوسفند,
    دانلود فیلم کشتارگاه گوسفند,
    دانلود فیلم پرواربندی گوسفند,
    دانلود فیلم پروار بندی گوسفند,
    دانلود فیلم تشریح کلیه گوسفند,


موافقت اصولی
مجوزی است كه، قبل از صدور پروانه تأسیس به متقاضیان فعالیتهای دامداری، مرغداری، كارخانه... در چهارچوب سیاستها و ضوابط نظام دامپروری صادر می گردد.
مدت اعتبار موافقت اصولی 6 ماه است و در موارد ضروری 6 ماه دیگر تمدید می گردد.
هنگام صدور موافقت اصولی یا پروانه تأسیس و بهره برداری بایستی هر یك از مجوزها به نام یك نفر یا شركت ثبت شده باشد.
در صورتیكه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وكالت بلاعرض به نام یكی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند.
همچنین فروش و انتقال موافقت اصولی تحت هر شرایطی ممنوع است.

ب- پروانه تأسیس
مجوزی را كه هر متقاضی برای احداث ساختمانها و تأسیسات هر نوع واحد دامداری، كارخانه یا كارگاه، كه دارای ضوابط نظام باشد و باید دریافت نماید، پروانه تأسیس می گویند.
مدت اعتبار پروانه تأسیس 2 سال و با نظر كمیسیون صدور پروانه استان به مدت یك سال دیگر قابل تمدید است.
چنانچه پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تأسیس عملیات احداث واحد به پایان نرسیده باشد، در صورت ارائه مدارك و دلایل مستند و موجه از طرف متقاضی پروانه تأسیس حداكثر برای مدت یك سال دیگر به صورت اضطراری قابل تمدید است.
صدور پروانه تأسیس بایستی به نام یك نفر یا شركت ثبت شده باشد.
در صورتیكه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وكالت بلاعرض به نام یكی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند.
فروش و انتقال پروانه تأسیس به غیر، با كمتر از 50درصد پیشرفت فیزیكی ساختمانها و تأسیسات ممنوع است و منجر به ابطال پروانه می شود،و با پیشرفت فیزیكی بیش از 50 درصد، در صورت انتقال كلیه اراضی، امكانات، تسهیلات، تعهدات و اختیارات به طور یكجا و با كسب اجازه از كمیسیون صدور پروانه استان، بلامانع است.
دارندگان پروانه تأسیس باید، به محض اتمام ساختمانها و تأسیسات و قبل از بهره برداری، مراتب را به طور ترتیبی به كمیسیون صدور پروانه استان اعلام نمایند.

ج- پروانه بهره برداری
مجوزی را كه متقاضیان پس از تأسیس واحد، در موعد مقرر و برابر ضوابط، دریافت می دارند، پروانه بهره برداری می نامند.
پس از اعلام خاتمه عملیات از سوی دارنده پروانه تأسیس، كمیسیون صدور پروانه استان، موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته زمینه بازدید مشترك كارشناسان دامپروری و دامپزشكی را از تأسیسات مربوط فراهم و در صورتی كه عملیات ساختمانی و تأسیساتی مطابق با طرح باشد و مراتب مورد تائید كارشناسان مربوط قرار گیرد، حداكثر ظرف مدت یك هفته، پروانه بهره برداری صادر كند.